Regulamin

REGULAMIN

 1. Administrator Domu Rekolekcyjnego lub osoba przez niego upoważniona, ustala terminy i warunki pobytu, przyznaje pokoje i wydaje klucze. Po zakończeniu pobytu należy pozostawić klucze w drzwiach.
 2. Doba noclegowa trwa od 16:00 w dniu przyjazdu do 14:00 w dniu wyjazdu, chyba, że program rekolekcji przewiduje inaczej.
 3. W Domu Rekolekcyjnym obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. W ciągu dnia zwłaszcza na korytarzach i holach rozmowy prowadzone są głosem umiarkowanym.
 4. Dom Rekolekcyjny przeznaczony jest dla szukających modlitwy, skupienia i wypoczynku.
 5. Osoby uczestniczące w rekolekcjach, skupieniu, sesjach organizowanych przez Ośrodek o swych problemach, wątpliwościach, czy decyzjach ważnych życiowo podjętych w czasie rekolekcji mogą rozmawiać tylko z osobą prowadzącą.
 6. Obowiązuje zakaz ingerowania w sprawy prywatne, problemy innych osób oraz publicznego wyrażania opinii na ich temat. Każdy uczestnik rekolekcji ma prawo do zachowania swojej prywatności.
 7. Obowiązuje nakaz wyłączenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas Nabożeństw, konferencji, rozmów indywidualnych z osobą prowadzącą. 
 8. Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 9. W pokojach oraz na terenie Domu Rekolekcyjnego należy dbać o utrzymanie czystości i porządku.
 10. Za szkody materialne w pokojach odpowiadają użytkownicy, ponosząc odpowiedzialność finansową.
 11. Dom Rekolekcyjny nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie obiektu i w pokojach.
 12. W pokojach obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, używania grzałek, czajników i żelazek oraz przygotowywania i spożywania posiłków.
 13. Przygotowywanie i spożywanie posiłków, kawy i herbaty odbywa się w miejscach wyznaczonych.
 14. Wejście na teren objęty klauzurą wyłącznie za zgodą przełożonego klasztoru.
 15. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi.
 16. Dom Rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak mediów dostarczanych przez firmy zewnętrzne.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

CENTRUM DUCHOWOŚCI FRANCISZKAŃSKIEJ CULMEN ET FONS

 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w projektach rekolekcyjnych i/lub korzystających z usług noclegowych (dalej Gości) jest Centrum Duchowości Franciszkańskiej Culmen et Fons ul. Klasztorna 28, 28-400 Pińczów, e-mail: culmenetfons.pinczow@gmail.com.

 1. Dane osobowe Gości Centrum przetwarzane są w celu:

   • rejestracji uczestników projektów rekolekcyjnych,

   • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych,

   • wykonania obowiązków dokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych,

   • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum przy wykorzystaniu monitoringu,

   • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku ze szkodą wyrządzoną przez Gościa.

 1. Centrum może udostępniać dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi:

   • księgowe,

   • informatyczne,

   • prawne,

   • transportowe,

   • pocztowe.

 1. Gość zachowuje prawo do:

   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

   • żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,

   • sprostowania (poprawiania) swoich danych,

   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

   • przenoszenia danych,

   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Centrum lub Gościa. Dane osobowe pozyskane z systemu monitorującego będą przetwarzane przez maksymalny okres 1 miesiąca po czym zostaną bezpowrotnie usunięte z nośników.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich podanie może wiązać się z odmową uczestnictwa w projektach rekolekcyjnych i/lub odmową zawarcia umowy o usługi noclegowe.