Regulamin

 

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin obejmuje zasady obowiązujące na terenie Centrum Duchowości Franciszkańskiej Culmen et Fons ul. Klasztorna 28, 28-400 Pińczów (Centrum) oraz znajdującego się tam Domu Rekolekcyjnego.

2.Administrator Domu Rekolekcyjnego lub osoba przez niego upoważniona, ustala terminy i warunki pobytu, przyznaje pokoje i wydaje klucze. Po zakończeniu pobytu należy pozostawić klucze w drzwiach.

3.Doba noclegowa trwa od 16:00 w dniu przyjazdu do 14:00 w dniu wyjazdu, chyba, że program rekolekcji przewiduje inaczej.

4.W Domu Rekolekcyjnym obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. W ciągu dnia zwłaszcza na korytarzach i holach rozmowy prowadzone są głosem umiarkowanym.

5.Dom Rekolekcyjny przeznaczony jest dla szukających modlitwy, skupienia i wypoczynku.

6.Osoby uczestniczące w rekolekcjach, skupieniu, sesjach organizowanych przez Centrum o swych problemach, wątpliwościach, czy decyzjach ważnych życiowo podjętych w czasie rekolekcji mogą rozmawiać tylko z osobą prowadzącą.

7.Obowiązuje zakaz ingerowania w sprawy prywatne, problemy innych osób oraz publicznego wyrażania opinii na ich temat. Każdy uczestnik rekolekcji ma prawo do zachowania swojej prywatności.

8.Obowiązuje nakaz wyłączenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas Nabożeństw, konferencji, rozmów indywidualnych z osobą prowadzącą. 

9.Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

 1. W pokojach oraz na terenie Domu Rekolekcyjnego należy dbać o utrzymanie czystości i porządku.
 2. Za szkody materialne w pokojach odpowiadają użytkownicy, ponosząc odpowiedzialność finansową.
 3. Dom Rekolekcyjny nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie obiektu i w pokojach.
 4. W pokojach obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, używania grzałek, czajników i żelazek oraz przygotowywania i spożywania posiłków.
 5. Przygotowywanie i spożywanie posiłków, kawy i herbaty odbywa się w miejscach wyznaczonych.
 6. Wejście na teren objęty klauzurą wyłącznie za zgodą przełożonego klasztoru.
 7. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi.
 8. Dom Rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak mediów dostarczanych przez firmy zewnętrzne.

POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic  i rękawiczek  - ( które uczestnicy przywożą ze sobą we własnym zakresie,   szczegóły postanowień w tym zakresie znajdują się w punkcie 25 -  – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZASAD MAJĄCYCH NA CELU NIEROZPRZESTRZENIANIE SIĘ COVID 19  ).
 2.  Przed wejściem do budynku dezynfekujemy ręce płynem do dezynfekcji   wystawionym  przed drzwiami ( obowiązuje tylko jedno wejście  czyli od szpitala ).
 3. Przy wejściu do budynku zostanie zmierzona Państwu temperatura termometrem bezdotykowym.
 4. Osoby  u których po zmierzeniu temperaturywystąpi  temperatura  37 stopni i powyżej nie będą mogły uczestniczyć w planowanym wydarzeniu.
 5. Zapis punktu 21 powyżej ma zastosowanie również do osób wykazujących objawy infekcji pomimo braku  podwyższonej temperatury.
 6.  Osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do stosowania się do poleceń i zaleceń obsługi mających na celu należytą organizację i zachowanie bezpieczeństwa uczestników.
 7. Niedostosowanie się  do zasad regulaminu, pomimo wezwania w tym zakresie, będzie skutkowało wydaleniem uczestnika z  Centrum bez obowiązku zwrotu poniesionych przez uczestnika kosztów.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZASAD MAJĄCYCH NA CELU

NIEROZPRZESTRZENIANIE SIĘ COVID 19.

 1. Na terenie Centrum obowiązuje nakaz noszenia maseczki/przyłbicy gdy uczestnik:
 • Przebywa pomieszczeniach zamkniętych tj. wewnątrz  budynkuCentrum
 • W trakcie udziału w nabożeństwach
 • W trakcie robienia kawy i herbaty w sali kawa- herbata
 • W trakcie nabierania posiłków i robienia herbaty w refektarzu
 • Przy nabywaniu literatury i sakramentaliów
 1. Na terenie Centrum obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek:
 • W trakcie robienia kawy i herbaty w sali kawa- herbata
 • W trakcie nabierania posiłków i robienia herbaty w refektarzu
 • Przy nabywaniu literatury i sakramentaliów
 1. Pozostałe zasady :
 • Zachowujemy dystans minimum dwa metry , w miejscach spotkań, kaplica i aula, w sali kawa i herbata, w refektarzu ( nie dotyczy małżeństw i rodzin) w wirydarzu ( nie dotyczy małżeństw i rodzin)
 • Często myjemy ręce w łazienkach w swoich pokojach
 • Zalecamy przyjmowanie Komunii Św. na rękę .
 • W sali kawa- herbata maksymalnie mogą przebywać 3 osoby w miejscach zaznaczonych niebieska taśmą .
 • W kaplicy i w Sali konferencyjnej, gdzie będą się odbywały ćwiczenia rekolekcyjne zajmujemy miejsca zaznaczone niebieska taśmą .
 • W wirydarzu przy jednym zestawie rekreacyjnym mogą siedzieć tylko dwie osoby postronne po przeciwległych stronach lub jedno małżeństwo i cała rodzina.
 • W refektarzu przy nabieraniu posiłków i robieniu napojów zachowujemy dystans dwóch metrów , a przy stołach spożywając posiłki po dwie osoby postronne za zachowaniem dwóch metrów odległości , lub jedno małżeństwo lub cała rodzina .
 • Na refektarzu siadamy na miejscu oznaczonym niebieską taśmą.
 • Obowiązuje zakaz wzajemnych odwiedzin w pokojach , przez uczestnikówrekolekcji.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu .

2.Na podstawie at. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( Dz. Urz. UE L119, s 1) - dalej RODO 

 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w projektach rekolekcyjnych i/lub korzystających z usług noclegowych (dalej Gości) jest Centrum Duchowości Franciszkańskiej Culmen et Fons ul. Klasztorna 28, 28-400 Pińczów, e-mail: culmenetfons.pinczow@gmail.com

4.Dane osobowe Gości Centrum przetwarzane są w celu:

 • rejestracji uczestników projektów rekolekcyjnych,
 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych,
 • wykonania obowiązków dokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum przy wykorzystaniu monitoringu,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku ze szkodą wyrządzoną przez Gościa. 
 1. Centrum może udostępniać dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi:
 • księgowe,
 • informatyczne, 
 • prawne,
 • transportowe,
 • pocztowe.
 1. Gość zachowuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Centrum lub Gościa. Dane osobowe pozyskane z systemu monitorującego będą przetwarzane przez maksymalny okres 1 miesiąca po czym zostaną bezpowrotnie usunięte z nośników.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich podanie może wiązać się z odmową uczestnictwa w projektach rekolekcyjnych i/lub odmową zawarciu umowy o usługi noclegowe.